WHITE KIMONO – M/M on Paper

White Kimono 30 x 22

White Kimono 30 x 22